Saltfjärdenin luonnonsuojelualueen sijainti SuomessaEtelä-Suomi, Uusimaa
Kirkkonummi (www.kirkkonummi.fi)
Pinta-ala 140 ha, Saltfjärdenin – Tavastfjärdenin Natura 2000 -alue (1998), valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma 1982

Saltfjärdenin suojelualueella retkeilijä voi seurata aitiopaikalta linnustollisesti arvokkaan kosteikkoluonnon elämää. Alue on yksi lintuharrastajan toivekohteista pääkaupunkiseudulla ja mielenkiintoisimmillaan kevät- ja syysmuuttojen aikaan. Kosteikon maisemiin ja sen rehevään luontoon pääsee tutustumaan helposti ja luontoa häiritsemättä. Alueen länsireunalla sijaitsee lintutorni, jonne retkeilijän johdattaa lyhyt polku. Lintutornin korkeuksissa alueesta saa hyvän yleiskuvan ja siihen ehtii tutustua lyhyelläkin käynnillä.

Saltfjärden on pieni, lähes umpeenkasvanut, peltojen ja kalliometsiköiden rajaama murtovesilahti. Maisemaa hallitsevat ruovikot ja laajat rantaniityt. Alueen rantakasvillisuuden sekä pienialaisten vesilampareiden ja mutkittelevien ojien muodostama vaihtelevuus tarjoavat arvokkaan elinympäristön monille lintu-, kasvi- ja hyönteislajeille. Kosteikkoalueet ovat myös useille muuttolinnuille tärkeitä muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita.

Saltfjärdenin luonnon suojelun ja hoidon tavoitteena on luonnonarvojen edistäminen ja alueen linnustollisen merkityksen säilyttäminen ja parantaminen. Maisemaa hoidetaan mm. laiduntamalla niittyjä ja raivaamalla ruovikoita. Saltfjärden kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -suojelualueverkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Alue on luokiteltu myös merkittäväksi lintujen muutonaikaiseksi levähdysalueeksi sekä kansallisesti tärkeäksi FINIBA-alueeksi (Finnish Important Bird Areas).

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/saltfjarden.

Asiakaspalvelu

Suomen luontokeskus Haltia
Puh. 040 163 6200
haltia(at)metsa.fi

Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Saltfjärdeniin

Katso ohje: autolla Saltfjärdeniin

Retkikartta.fi: Saltfjärden