Sevettijärvi - skoltkulturens centrum

Notmerket från Hammasjärvi. Foto: Sampo ParkkonenSevettijärvi är skoltsamernas centrum inom Finlands sameområde både med tanke på invånarantalet och den bevarande kulturen och traditionen. Sevettijärvi är beläget inom skoltområdet. Skoltområdet grundades enligt lagbestämmelser i slutet av 1940-talet i Enare kommuns östra del. Inom området koncentreras bosättningen förutom till Sevettijärvi även till Nellim och Keväjärvi. Skolterna som bor på skoltområdet har i sin hemtrakt speciella rättigheter, såsom fri fiskerätt på statligt vatten och rätt att uppföra fiske- och jaktpörten på statens mark.

Skoltsamernas historia

Skoltsamerna hör till samernas östliga grupp, till vilken även enaresamerna hör. De traditionella näringarna var förutom fiske även renskötsel och jakt. Skolterna bodde i siidor, där familjer och släkter bildade täta samfund. Fiske var huvudnäringen, och familjernas och släkternas boplatser låg nära sjöarna.Släkterna flyttade enligt fiskemöjligheterna årstidsvis från trakt till trakt:de hade skilda vår-, sommar- och höstplatser. Till vintern samlades de i en gemensam vinterby, i vars centrum fanns ett bönerum.

Då vinterkriget bröt ut evakuerades de skoltsamer som bott i Petsamo till de inre delarna av Finland. Då Finlands gräns flyttades, grundade man åt skolterna från Suonikylä vinterby ett bosättningscentrum i Sevettijärvi. Andra skolter placerades i Nellim och Keväjärvi. I samband med flyttningen upphörde årscirkulationen mellan sommar-och vinterbyarna och även de gamla fiskevattnen och renbetesmarkerna blev på andra sidan gränsen.

Pärlsmyckining. Bild: Satu MoshnikoffKultur och klädsel

Sedan gammalt har kännetecknet för skoltidentiteten ansetts vara användningen av skoltspråket och den ortodoxatron. Skoltsamiska var länge endast ett talat språk: bokspråket och skriftspråket började man utveckla under 1970-talet. Den ortodoxa tron är en del av det vardagliga livet, men de traditionella sederna ser man bäst vidt.ex. begravningar och minnesstunder. Den traditionella Helgare Trifons pilgrimsfest för Petsamo bor arrangeras det sista veckoslutet i augusti i Nellim, Ivalo och Sevettijärvi. Det är få som kan skoltkvinnornas sånger, leu´ddien, men traditionen lever ännu. Skolterna har även bevarat en gammal förvaltningstradition som grundar sig på bysammankomster. Hantverkstraditionens specialiteter är pärlsmyckning,kärl gjorda av rötter och fiskskinnsarbeten.

Skoltdräkten är en viktig del av identiteten och kulturen. I synnerhet skoltkvinnans dräktåter speglar intryck från öster. Äldre kvinnor använder ofta skoltdräkten t.o.m.vardags, yngre endast till festtillfällen. Den ryska traditionen inverkar ävenpå skolternas sedvane- och redskapskultur.

Livet nuförtiden

I Enare kommun bor det cirka 600 skoltsamer. Skoltsamens liv skiljer sig inte nämnvärt till det yttre från finnens. Renskötseln fortsätter i Näätämö och Vätsäri renbeteslag, men renskötselns och fiskets betydelse som näring har under de senaste årtiondena märkbart minskat. En del av befolkningen har fått förvärvsarbete, och för en del är de traditionella hantverken en binäring.

I Sevettijärvi skolages undervisning på skoltspråket. Under åren 1997-2001 verkade ett språkbad för barn under skolåldern i Sevettijärvi, där barnen lekte och sjöng i skoltspråks miljö. Skoltsamernas språk- och kultursiida startade sin verksamhet hösten 2001,och projektet fortsatte till slutet av år 2003. Språk- och kultursiidan överför traditionen till barn och vuxna. Där studeras bland annat språket, man gör traditionshantverk och framställer traditionell mat.