Res med så små utsläpp som möjligt

Gör så här

  • Fossila bränslen ger upphov till koldioxidutsläpp, som förstärker drivhuseffekten. Bild: Martti SirolaGynna nära belägna utflyktsmål, dit du kan färdas med egen muskelkraft: med cykel, med kanot, med roddbåt, på skidor eller till fots. Ju närmare utflyktsmålet befinner sig, desto mindre blir ditt utsläpp, även om du tog dig dit med motorfordon.
  • Om du reser till längre belägna områden, lönar det sig att välja ett sådant färdmedel, som förbrukar så litet fossila bränslen som möjligt per passagerare. Sådana är tåg och bussar. Då du väljer kollektivtrafik, kan du samtidigt medverka till, att buss- och tåglinjer även i framtiden finns tillgängliga i glesbygden. Även samåkning med personbil är ett bättre alternativ än att köra ensam eller resa med flygplan.
  • Om du ändrar din körstil så att den blir mer ekonomisk, sparar du förutom bränsle även miljön. Det lönar sig också att använda en liten bränslesnål bil. Under kalla årstider lönar det sig att använda motorvärmare när temperaturen sjunker under fem plusgrader.
  • Om du väljer ett mer avlägset område, är det bättre för miljön, att du besöker ett sådant område mera sällan - men i gengäld kan du vistas där längre tider åt gången.
  • Du kan även minska på dina koldioxidutsläpp genom att använda biobränslen eller välja en elbil, hybridbil eller senare en vätebil.

Varför?

Friluftslivets största miljöpåverkan förorsakas i allmänhet då vi reser till området. Då man för att resa använder fossila bränslen, uppkommer koldioxid, som förstärker den globala klimatförändringen. Ur en liter bensin uppkommer vid förbränning 2,35 kg koldioxid och ur en liter dieselolja 2,66 kg koldioxid.

Då vi reser uppkommer förutom koldioxid även bl.a. kväveoxider, som övergöder jordmånen och vattendragen. Som en följd av övergödningen har vattnen blivit grumligare, vilket beror på att planktonalgernas tillväxt har ökat. Övergödningen av vattenekosystem kan också leda till uppkomsten av algblomningar, dvs. massförekomster av planktonalger, samt syrebrist under vintern och förändringar i fiskfaunan. Även om bilarnas giftiga kolväte-, kolmonoxid- och metanutsläpp har minskat tack vare katalysatorerna, ger de och i synnerhet partikelutsläppen negativa hälsoeffekter i synnerhet i tätorter.

Man kan söka efter utflyktsmål som man kan nå med offentliga kommunikationsmedel på webbplatsen Utinaturen.fi med hjälp av Sök utflyktsmål.

Kompensering av klimatutsläppen av en flygresa

Naturturism är ett bra sätt att främja naturskyddet eftersom den ekonomiska nytta som turismen ger uppmuntrar till att bevara de naturvärden som finns vid utflyktsmålen. Vid resor till ett naturmål uppkommer emellertid koldioxidutsläpp, och mest uppkommer vid resor med flyg.
 
Att byta flyg till andra trafikmedel är ett av de mest effektiva sätten att minska det personliga kolavtrycket. Om du trots allt bestämmer dig för att resa med flyg, eller om det inte finns något annat alternativ, kan du bekanta dig med olika alternativ att kompensera för utsläppen.
 
Till exempel på webbplatsen www.myclimate.org kan du enkelt uppskatta klimatutsläppen från din flygresa och betala kompensation. Du kan också välja vilket ändamål det kompensationsbelopp du betalar ska gå till.

Läs mer

Ekologiskt resande

Utsläpp från trafiken

Klimatförändring