Nyhetsarkiv

Tillbaka

Nationalparkernas service förbättras i Mellersta Finland

2018-09-27

Ett treårigt investeringsprojekt har inletts i Mellersta Finland. Inom projektet förbättrar Forststyrelsen servicekonstruktionerna i Isojärvi, Leivonmäki, Pyhä-Häkki och Salamajärvi nationalparker. Avsikten med att utveckla servicekonstruktionerna och lederna är att kunna svara mot det ökande besökarantalet i nationalparkerna och de nya användargruppernas behov samt att förbättra förutsättningarna för naturturismföretagens verksamhet.

Terrängtrappor gör det lättare att ta sig fram men skyddar också sluttningen mot slitage i Pyhä-Häkki nationalpark. Bild: Forststyrelsen/Maija Mikkola.Syftet med projektet Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon (sv. ung. Upprustning av nationalparkerna i Mellersta Finland) är att höja kvaliteten och serviceförmågan hos nationalparkernas servicekonstruktioner till en nivå som motsvarar förväntningarna hos internationella turister, naturturismföretag, det ökande besökarantalet och nya användargrupper.

Lederna och servicekonstruktionerna i nationalparkerna utvecklas med beaktande av särdragen och attraktionsfaktorerna i varje nationalpark. Parkchef Tuula Peltonen gläder sig över att den förbättrade servicen gynnar alla som använder parken, från lokala invånare till turister, besökare i alla åldrar och såväl terrängcyklister som paddlare. Samtidigt är det särskilt viktigt att också utveckla förutsättningarna för verksamheten i de företag inom naturturismen som stöder sig på nationalparkerna.

Investeringsprojektet aktiverades genom Forststyrelsens och Jyväskylä Yrkeshögskolans gemensamma projekt #Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle (sv. ung. Mellersta Finlands vandringsleder på världskartan). Under de öppna workshoppar som ordnats inom ramen för projektet kartlades ledernas attraktionsfaktorer och utvecklingsbehov, och utgående från dem utarbetades utvecklingsplaner. I workshopparna deltog bland annat lokala invånare, stugägare, representanter för kommuner samt företagare inom naturturism.

Budgeten för investeringsprojektet är sammanlagt 210 500 euro och hälften av finansieringen består av stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som beviljats av NTM-centralerna i Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. Den andra hälften av budgeten kommer från Forststyrelsen som förvaltar nationalparkerna. Projektet genomförs under åren 2018–2020. Nedan presenteras de viktigaste åtgärderna för de olika parkerna.

Isojärvi nationalpark

I Isojärvi nationalpark byggs en terrängcykelled, och rastplatsernas servicekonstruktioner byggs ut och förnyas så att de motsvarar den ökade efterfrågan. I Kannuslahti byggs ett nytt lättillgängligt kokskjul och en toalett. I Ala-Vahteri byggs en bas för i synnerhet paddlare och företagare med kokskjul, tältplatser och bastu. Skyltarna längs lederna i Isojärvi förnyas och stignätet utvecklas till tydligt skyltade och olika långa rundslingor. Budgeten för investeringarna i Isojärvi är sammanlagt 71 000 euro.

I Leivonmäki nationalpark uppförs som bäst nya ledskyltar. Bild: Forststyrelsen/Henri Solismaa.Leivonmäki nationalpark

I Leivonmäki nationalpark förnyas skyltningen längs lederna och dessutom byggs en terrängcykelled. Arbetena är redan på slutrakan. Selänpohja parkeringsområde byggs ut och under toaletten byggs en slambrunn för att underlätta underhållet. I Lintuniemi byggs en större byggnad som rymmer vedbod och toalett. Lederna stabiliseras och dessutom byggs nya spångar. Budgeten för Leivonmäki nationalpark är 43 500 euro.

Pyhä-Häkki nationalpark

I Pyhä-Häkki byggs nya terrängtrappor och broar. I parken införs dessutom mobilinformationstavlor, leder stabiliseras och nya spångar byggs. Budgeten för Pyhä-Häkki nationalpark är 28 000 euro.

Salamajärvi nationalpark

I Koirasalmi i Salamajärvi pågår byggandet av en handikappanpassad led och i Heikinjärvenneva byggs ett nytt utsiktstorn. I Salamajärvi kommer även en del av lederna att beläggas med grus och spångar att förnyas. Servicen längs stigen Peuran polku kommer att utvecklas genom att bygga en hyresstuga i Sääksjärvi. Den nya hyresstugan och utsiktstornet kommer att betjäna vandrare längs leden Hirvaan kierros, men även verksamheten för företagare inom naturturism som ordnar vandrings- och naturutflykter. Investeringsbudgeten för Salamajärvi är 68 000 euro.

Mer information: