Mätare för miljöpåverkan

Nuförtiden har man utvecklat många slag av mätare för att utvärdera miljöeffekter. I denna text har medtagits de mest allmänna mätarna, som lämpar sig för friluftslivet och det dagliga livet.

Kolfotavtrycket visar hur mycket växthusgasutsläpp någon produkt, funktion eller service ger upphov till. Du kan räkna din alldagliga miljöpåverkan med klimatkalkylatorn (www.wwf.se). Med kolfotavtryckstestet (www.ilmasto.org, på finska) kan du räkna räkna storleken på ditt kolfotavtryck.

Det ekologiskt fotavtrycket (www.wwf.se) visar hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas. Enligt mätningar behövs nästan fyra planeter, om alla hade samma levnadsvanor som det finska folket.

En ekologisk ryggsäck visar i kilogram den materialmängd, som produktens framställning, användning och avfall gett upphov till i någon del av världen. En ekologisk ryggsäck är en osynlig börda, som varje produkt bär på sig.

MIPS-mätaren (Material Input Per Service unit) ställer materialförbrukningen i förhållande till nyttan. Den skiljer sig från den ekologiska ryggsäcken på så sätt, att i den även ingår produktens egen vikt. Med MIPS-värdena mäter man mängden förbrukade naturresurser i förhållande till en bestämd nytta. På detta sätt kan man lätt jämföra samma tjänst men som producerats på olika sätt. Den tjänst man får av produkten måste varje gång definieras separat för sig, till exempel för en buss är den transport av en människa från en plats till en annan. I detta fall kan man för enheten använda transport av en människa på en kilometers sträcka dvs. en personkilometer. Om det är fråga om en utrustningsdetalj kan enheten vara användningsgång. Mer om MIPS och Ekologisk ryggsäck (www.sll.fi, på finska) på Finlands naturskyddsförbunds sidor.

Läs mer