Naturen i Lemmenjoki

Lemmenjoki landskap. Bild: Teijo Nenonen/Vastavalo

Lemmenjoki älv, som är över 70 km lång, rinner genom Lemmenjoki nationalpark och är omgiven av fjäll. Lemmenjokidalen är inramad av enastående gamla tallskogar.

Så här värnar vi om naturen

Fjällen Maarestatunturit och Viipustatunturit

Nationalparkens mittparti domineras av parkens ståtligaste landskap: den över 70 km långa Lemmenjoki älv och Maaresta- och Viipusfjällen som omger älven. Lemmenjokidalens sluttningar täcks av en gammal tallskog, vars like man knappast finner i hela landet.

I parkens nordvästra och norra delar ligger älvarna Kietsimä- och Vaskojoki. Landskapet visar klarten nordlig prägel. I älvdalarnas tallbestånd finns det korta och robusta torrfuror.

Bild: Tuija Kangasniemi

Uppåtlängs älvdalarna övergår tallbestånden så småningom till björkbestånd och till sluttill karga kalfjäll. På fjällens krön av fjällen ser man den nordliga naturens stränghet. Det oaktat finns det liv även på de högsta krönen och där kan man påträffa en rätt sällsynt fjällfågel, fjällripa. Det lönar sig att kliva upp redan med tanke på de imponerande utsikterna, eftersom man vid gott väder har utsikt över tiotals kilometer.

Älvarna Kietsimäjoki och Inarijoki. Bild: Martti Rikkonen

Till Lemmenjoki nationalparks landskap hör framför allt även vidsträckta myrmarker d.v.sjänkämyrar. En del av myrmarkerna är gungflyr som är omöjliga att gå över. Myrmarkerna i södra Repokaira är däremot vidsträckta aapamyrar, i Repokaira går även den norra gränsen för granens utbredningsområde. På myrmarkerna i parkens norra del kan man se torvbetäckta iskullar m.a.o. palsar (palsa).

Sällsynta växter och djur

I Lemmenjoki nationalpark påträffas bl.a. följande hotade växter: fjällarnika, myrbräcka, myrstarr, nordlåsbräken, topplåsbräken, östbräken, stickelfrö, ryssruta och låsbräken. Sällsynta på området är ävensvartstarr, fjällglim och fjällkåpa. Till de sällsynta djur som rörsig i parken hör bl.a. järv och tillfälligt vargar.

Fjällnejlika (Silene suecica). Bild: Seppo Alatalo/Vastavalo

Järvar i Lemmenjoki

Järven är Finlands största mårddjur. Den är mörkbrun eller brunsvart till färgen. Järven har ljusare hår på kroppssidorna och bringan. Järvhonan väger i genomsnitt 10 kilogram, men stora hanar kan väga över 20 kilogram. Järven är 70–80 cm lång. Den har stora tassar för ett djur av sin storlek, vilket gör det lättare för den att röra sig på snön.

Järven undviker störningar orsakade av människor, och därför är ödemarksartade Lemmenjoki nationalpark ett utmärkt område för den.
Järven är ett rovdjur och äter allt från sorkar till renar.

Järven förekommer på hela norra halvklotet. Södra gränsen för dess utbredningsområde går där det finns snö ännu i april. I Finland bebor järven områden norr om linjen Joensuu–Vasa. Enskilda individer har dock påträffats alldeles i närheten av Helsingfors.
 Järv (Gulo gulo). Bild: Kari Kemppainen/Vastavalo

Speciellt järvhanarna kan vandra långa sträckor, ibland rentav hundratals kilometer. Fotavtryck i snön avslöjar vanligtvis att det lever en järv i ett område. Själva järven ser man bara med mycket god tur.

I Lemmenjoki nationalpark rör sig järvarna över riksgränsen och samma järvar håller till på den finska sidan och i Øvre Anárjohka nationalpark i Norge. I nationalparken lever 5–10 järvar beroende på år och årstid.

Järvhonorna lever inom mindre områden. De föder ungarna i ett bo under snön i februari-mars, i genomsnitt vartannat år. Ungarna följer honan ända till hösten.

Märkvärdiga fynd – serpentinklippor
 

Serpentinklippor. Bild: Arto Saikkonen

Lemmenjoki nationalpark

  • Inrättad  1956
  • Areal 2860 km²

Lemmenjoki nationalparks symbol - järv

Lemmenjoki nationalparks symbol är järv