Dina val kan inverka på miljöns tillstånd

I friluftslivet ingår funktioner, som ger eller kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Sådana funktioner hänför sig till resor, friluftsutrustning, friluftsmat samt till den egentliga vistelsen i naturen. Det är nästan omöjligt att åtgärda alla miljöeffekter, men i praktiken räcker det, att du känner till friluftslivets viktigaste miljö- och hälsoeffekter och kan tillämpa några miljötips. Då det i allmänhet är övermäktigt att på en gång ändra på alla sina vanor som belastar miljön, är det nyttigare att först lära sig ett eller två sätt som belastar miljön mindre.

Friluftslivets miljö- och hälsoeffekter

Dina val och rutiner inverkar på miljön på många olika sätt. En del av valen eller rutinerna ger inte upphov till några nämnbara miljöeffekter, en del ger däremot kan ge upphov till miljö- och hälsoeffekter. Typiska direkta effekter är nedskräpning, skador på mark och vegetation och buller samt övergödning av vattendrag, som alla direkt berör den fysiska friluftsmiljön. Indirekta effekter åter uppkommer vid resan till utflyktsmålet, brännveden och friluftsutrustningen samt friluftsmaten.

En del av effekterna breder ut sig på ett större område, till exempel hela Finland och grannländerna. Kväveoxidutsläppen kan övergöda vattendrag och markvegetationen till och med på ett så här stort område. Växthusgaserna, såsom koldioxid, inverkar globalt på klimatuppvärmningen. Sådana gaser uppstår till exempel då man reser med motordrivan fordon.

I tabellen med friluftslivets miljö- och hälsoeffekter (pdf, 34 Kb) finns olika miljö- och hälsoeffekter som hänför sig till friluftslivet. De har bedömts enligt en relativ farlighetsskala från noll till tre. Noll betecknar en situation där det inte förekommer negativa miljö- eller hälsoeffekter. Ju större tal desto allvarligare är funktionens effekt lokalt,regionalt eller globalt. I denna bedömning har inte medtagits den effekt som uppstått vid vägbygge eller vid uppförande av friluftsanordningar, även om vandraren använder sig av dessa i friluftslivet.