Att göra upp eld på andra än anvisade eldplatser

Kom ihåg varningarna för skogsbrand!

Om du har för avsikt att göra upp öppen eld i skogen eller annanstans i terrängen bör du först ta reda på om varning för skogsbrand utfärdats i området.

Varningarna upprepas dagligen i sin helhet vanligen i väderrapporterna i Radio Suomi och i Radio Vega. Gällande varningar publiceras även i övriga medier, såsom de riksomfattande radio- och televisionskanalerna samt på Internet på meteorologiska institutets hemsidor (sv.ilmatieteenlaitos.fi) och på YLE:s text-tv-sidor. Jourhavande meteorologen (sv.ilmatieteenlaitos.fi) ger telefoninformation (på finska) om varningarna 24 h/dygn.

Markägarens tillstånd behövs för att samla ved och göra upp öppen eld

Du behöver alltid tillstånd av markägaren för att göra upp öppen eld någon annanstans än på de anvisade eldplatserna. Skaffa dig även tillstånd att samla ved i skogen innan du beger dig ut i terrängen.

Även om markägaren gett dig tillstånd att göra upp eld är du ansvarig för säkerheten vid eldhanteringen. All slags öppen eld är förbjuden då varning för skogsbrand utfärdats eller vid hård vind, då gnistor kan spridas i terrängen med eldsvåda som följd.

Val av eldplats

Då du har fått markägarens tillstånd att göra upp öppen eld ska du tänka över var det är lämpligt att tända en eld.

Gammal eldplats

  • Välj helst en tidigare använd eldplats, så skonar du naturen.

Göra upp eld på en ny plats

  • Se till att det inte blir några spår kvar av eldningen. Om du inte kan finna en tidigare använd eldplats, välj då en plats med grus- eller sandbotten och med tillgång till släckvatten. Undvik att göra upp eld i kärrmarker och i mossa, eftersom elden lätt kan pyra i långa tider i t.ex. torvmark och i mossan för att sedan plötsligt flamma upp. Av samma orsak bör du undvika att göra upp eld i närheten av myrstackar och stubbar, för även där kan elden pyra. Du bör även undvika att göra upp eld direkt på kalhällar, eftersom berget lätt vittrar sönder av hettan. Först nästa istid kan slipa ytan slät igen.

Bearbeta eldplatsen

  • Lossa det översta humushaltiga jordskiktet på minst den dubbla arealen av eldens tänkta botten och rulla det åt sidan med hjälp av en liten spade eller kniv. För säkerhets skull kan du ytterligare blöta den blottlagda eldbottnen och den undanrullade humushaltiga jordmassan med vatten. Se till att det finns släckningsvatten i eldens närhet.
  • På vintern lönar det sig att först bygga en botten för elden av vedklabbar, så att inte den smältande snön släcker elden.

Miljövänlig eld, då man inte kan använda iordningställd eldplatser. Ritning: Martti Sirola

Ved och korvpinnar

Då du samlar brännved för elden bör du komma ihåg vad ni avtalat med markägaren. Korvpinnar får inte tas av grenar från levande träd utan tillstånd, men lösa kvistar och grenar på marken får man använda för ändamålet. I allmänhet får du samla torra grenar och kvistar och hyggesavfall till bränsle för en eld. Det är inte tillåtet att bryta torra kvistar på levande träd eller bryta upp stubbar till brännved. Skogsmiljön förfulas också om du bryter kvister. Lämna även omkullfallna träd, lågor, i fred, eftersom de utgör en mycket viktig biotop för många olika organismarter.

Lämpligt bränsle för en eld är tall-, gran- och björkved. Asp, lönn, ung tall och vide är inte att rekommendera. Det är bäst att klyva veden till relativt klena klabbar. Kluven ved brinner bättre än rundvirke. Färsk och fuktig ved antänds inte så lätt, men den kan användas i en eld som brinner bra.

Förberedelser för att göra upp öppen eld

Torra pinnar och kvistar, självtäljda eldstickor och späntor av tjärved och -stubbar fungerar som utmärkt tände. Du kan också på förhand förse dig med en eldpåse som innehåller näver, tjärvedsstickor, gamla ljusstumpar och liknande tände.

Själva elden radas så att underst kommer tändstickorna därefter annat tände och slutligen torrt ris. Du kan också ta tände från eldpåsen, såsom näver, tjärved och ljusstumpar.

Om veden är torr och lättkluven kan tändet placeras ovanpå veden, då brinner elden uppifrån neråt och största delen av de giftiga förbränningsgaserna, som annars skulle spridas direkt i atmosfären, förtärs av elden.

Så tänder du elden

Tänd elden i lovart (vindsidan) Skydda tändstickan med handen och håll den med lågan neråt. Då tändet på lovartssidan antänds sprider elden sig sedan lätt och antänder veden på läsidan.

Då tändet och pinnarna tar eld kan du mata elden med litet mera kvistar och pinnar och småningom med kraftigare ved. Gör inte elden för stor, utan sträva till att spara ved, speciellt då det finns ont om brännved i terrängen och på områden där veden måste transporteras långa sträckor.

Veden ska inte radas för tätt i bålet för att inte elden skall kvävas, men inte för glest heller, eftersom en sådan eld inte brinner bra. Se också till att elden inte rasar ihop och sprider gnistor och glöd omkring sig.

Underhåll av elden

Elden matas med de första små vedklabbarna först då elden brinner ordentligt. Elden bör skötas om så att den brinner optimalt Å andra sidan bör du försäkra dig om att elden inte sprider sig utanför eldstaden. Du bör alltid iaktta försiktighet då du handskas med en eld. En eld får aldrig lämnas utan tillsyn. Elden matas med ved i lämplig takt, så att den inte växer sig onödigt stor.

Städa efter dig

Då lägret rivs eller då pausen är över bör du samla ihop allt avfall och ta det med dig. Pappersemballage och träspån kan du bränna i elden innan den släcks. Undvik att bränna plastpåsar, för smutsiga plastpåsar sprider giftiga gaser då de förbränns. Ta med dem hem i stället och skölj ur dem för återanvändning en annan gång.

Eldstaden är ingen behållare för sopor. Undvik att bränna obrännbart material, såsom konservburkar, aluminiumfolierade förpackningar om du inte är redo att gräva fram dem ur askan efter elden och ta med dem till sopsorteringen. Material som inte brinner sönderfaller inte heller i naturen, så se till att sådant inte blir i naturen och skräpar ned den.

Släck elden

Då elden inte längre behövs kan du sluta med att mata den och låta den sakta falna. Flytta ihop stora glödande kol så att de brinner ner. Om du inte har tålamod att vänta att glöden falnar, kan flytta de stora glödande kolen i sär, så att de slocknar av sig själv. Häll sedan rikligt med vatten både på eldbottnen och på det åt sidan rullade jordskiktet samtidigt som du krafsar om i jordskiktet under askan med en liten spade eller en käpp för att försäkra dig om att ingen mer rök eller glöd finns i jordbottnen under askskiktet. Efter det känner du försiktigt med handen att den nyss släckta eldens botten inte längre känns het. Efter det kan du rulla tillbaka det nedblötta jordskiktet ovanpå den forna eldplatsen. Sträva efter att det inte blir några som helst spår av elden i naturen.