Dånande tallskogar

Etelä-Sydänmaa-området ligger i Reisjärvi kommuns utmarker, avsides från bosättning och odlingsområden. I landskapet finns mycket stenar och block. Marken består av stenmorän som skapat förutsättningar endast för jakt, fiske och andra naturnäringar. I skogarna finns främst tallbestånd. Trots att de delvis använts till ekonomiska ändamål har även gammal naturskog med mycket torrfuror och gammeltallar bevarats i Etelä-Sydänmaa. I skogarna i Etelä-Sydänmaa trivs många utrotningshotade eller sällsynta svamparter. På gamla omkullfallna träd, lågor, kan man hitta till exempel gräddporing eller fläckporing. Områden med gamla skogar finns längs vandringsleden bl.a. söder om sjöarna Kuivajärvi och Raatejärvi.

Mörka näckrostjärnar

Till det för Etelä-Sydänmaa typiska skogs- och myrlandskapet hör ett flertal små tjärnar och sjöar där det på högsommaren blommar hundratals näckrosor. I sjöarna i Etelä-Sydänmaa har man förutom den vanliga vita näckrosen även påträffat finsk näckros som är mera sällsynt och har mindre blommor.

Suomenselkäs myrar

De flertaliga små myrarna är för Suomenselkä typiska karga tallmyrar eller trädlösa fattigkärr. De vanligaste tallmyrarna är moartad tallmyr, tuvdun-tallmyr och starrmyr. Blöta flarkartade fattigkärr är förhållandevis vanliga. De frodigare myrarna är små ört- och gräskärr eller starr-grankärr. Ur omgivningen framträder några steniga madkärr samt myrområdet på östra sidan om Mustanjärvi som består av näringsrikt flarkartat fattigkärr. Skarpsynta vandrare kan hitta den lilla blekgröna orkidén myggblomster på myrarna. Till samma artgrupp hör även ängsnycklar med purpurfärgade blommor som växer på de frodigare myrarna och som man på högsommaren förvånansvärt ofta påträffar på myrarna i Etelä-Sydänmaa.

Vildmarkens invånare

Fågelbeståndet är rikligt. De vanligaste hönsfåglarna dalripa och orre är förhållandevis vanliga i Etelä-Sydänmaa, men den orörda skogen i naturskyddsområdet faller även i smaken för tjädern. Den för gamla tallskogar typiska hackspettsarten spillkråka trummar på torrakornas stammar. På granarnas stammar prasslar den tystare tretåiga hackspetten. Vid fridfulla vildmarkstjärnar kan man även höra smålommens och storlommens melankoliska rop. Etelä-Sydänmaa är även de stora ugglornas rike. Där lever berguv, jorduggla och slaguggla.

Med god tur kan man stöta på den långbenta skogsvildrenen som gett namnet åt Peuran polku -leden som går genom området.