Nyhetsarkiv

Tillbaka

Talkoarbete på Tulludden i Hangö – Frivilliga hjälper hotade arter

2019-06-11

WWF ordnar tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster ett talkoläger på Tulludden i Hangö 8–15 juni. På talkot hjälper man Tulluddsstrandens dyrbara dyner och torrängar, som hotas växa igen med skog och täckas av vegetation. Tiotals hotade arter drar nytta av de frivilligas arbete.

Bild: Hans-Erik Nyman.

Igenväxning av de öppna habitaten såsom dyner och torrängar är den näst största orsaken till att Finlands arter hotas. Igenväxning är också ett hot mot Tulluddsstrandens dynområde där det lever 45 hotade och nära hotade insekt- och växtarter. Igenväxning orsakas av tidigare skogsodling och övergödning, vilket beror på kvävenedfall från fossila bränseln.

På talkolägret som ordnas av WWF och Forststyrelsens Naturtjänster minskas övergödningen av dynområdet genom att gallra det tallbestånd som vuxit upp efter krigen.

Tallbestånd innan gallring. Bild: Esko Tainio.

Tallbestånd efter gallring. Bild: Esko Tainio.

”Talkolägrets huvuduppgift är samla ihop avverkningsavfallet från fällda tallar och förbättra livsbetingelserna för arter som trivs på dyner och i solexponerade miljöer genom att ta fram sanden i de soligaste groparna och sydsluttningarna. Med talkohjälp löper även de största arbetena smidigt, och på WWF:s läger får man alltid mycket gjort”, säger WWF:s naturskyddsexpert Teemu Niinimäki.

”WWF och Forststyrelsen har långa traditioner av att ordna talkoläger tillsammans. Forststyrelsen väljer område och planerar arbetsplatsen, medan WWF för sin del bjuder in frivilliga till platsen och ansvarar för utrustning och catering”, berättar Niinimäki.

Naturvårdsarbetet på Tulluddsstranden har också väckt diskussion i Hangö. En del lokala invånare har uttryckt oro för hur arbetet för naturen påverkar områdets rekreations- och landskapsvärden.  

”Vi har ordnat två möten för allmänheten med Hangö stad innan arbetet påbörjades och har delat information om saken i medier och på nätet. Arbetet bygger på områdets skötsel- och användningsplan, som både staden och NTM-centralen har godkänt. Landskaps- och rekreationsvärden beaktas i arbetet, till exempel bevaras alla ståtliga tallar som är ett par hundra år gamla. Vi motarbetar också vresros och samlar ris och skräp under lägret, så stranden är trevlig att återvända till från och med midsommar”, berättar planeraren Esko Tainio från Forststyrelsen.

Sommaren 2019 anordnar WWF sammanlagt sju talkoläger på platser av betydande naturvärde. Lägren är en del av Allergi-, hud- och astmaförbundets projekt Terve askel luontoon, som har WWF som partner. Syftet med projektet är att erbjuda upplysning om naturens hälsoeffekter samt uppmuntra till att röra sig i naturen med hjälp av självständigt och aktiverande frivilligarbete för naturen. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Forststyrelsen har fått finansiering av Europeiska unionen för Tulluddsstrandens läger genom projektet Ljus & Eld-LIFE.

Ytterligare information