Nyheter

Över hälften av invånarna i Egentliga Finland har besökt nationalparker – Kurjenrahka populärast

Antalet besökare i Kurjenrahka nationalpark i Egentliga Finland ökade enormt i början av året. Folks intresse för friluftsliv och utflykter har ökat betydligt på grund av coronabegränsningarna och den snöfria gångna vintern.

Två vandrare sitter i skogen och äter friluftsmat.

I januari ökade antalet besökare med 44 procent jämfört med i fjol. I februari var ökningen 42 procent, i mars 49 procent och i april 118 procent.

- Även om det varit ovanligt livligt i Kurjenrahka nationalpark och många kommit för att vandra för första gången har det uppstått mycket färre problem än i t.ex. huvudstadsregionen, berättar Henrik Jansson, regiondirektör vid Forststyrelsen.

Egentliga Finlands invånare hade ett starkt intresse för nationalparker redan tiden före corona. På vårvintern innan pandemibegränsningarna infördes lät Egentliga Finlands förbund och Forststyrelsen genomföra en enkätundersökning som kartlägger besöken i nationalparker. 52 procent av 1 000 respondenter i en internetpanel berättade att de besökt en nationalpark de senaste tre åren.

Flest barnfamiljer och personer under 50 år

Enligt enkäten besöktes nationalparkerna framför allt av barnfamiljer och personer under 50 år. 60 procent av respondenterna berättar att de besökt Kurjenrahka nationalpark, en fjärdedel Tykö nationalpark och en dryg femtedel Skärgårdshavets nationalpark. De främsta skälen till att inte besöka nationalparker är brist på tid och intresse samt bristande kunskap.

Respondenterna tillfrågades dessutom om sin villighet att stödja underhållet av nationalparker ekonomiskt, om det fanns möjlighet till det. 38 procent av alla respondenter var villiga att stödja parkerna som privatpersoner. Bland de som besökt nationalparker de senaste åren var fler villiga, cirka hälften av respondenterna. En tredjedel av respondenterna ser 10 euro som en potentiell donationssumma. En femtedel av respondenterna tycker att 5 euro och nästan en femtedel tycker att 20 euro är en lämplig summa.

Grundandet av nya nationalparker har lett till att reparationsskulden i befintliga nationalparker ökat, varför man varit tvungen att stödja basfinansieringen och underhållet av nationalparker med en tilläggsfinansiering av engångsnatur från riksdagen.

- Enkäten visar att invånarna i Egentliga Finland uppskattar sina nationalparker och att nära hälften av de som besökt nationalparker är beredda att göra direkta donationer för att utveckla nationalparkerna, säger Janne Virtanen, intressebevakningsdirektör i Egentliga Finlands förbund.

Donation skulle kunna göras genom t.ex. en mobilapp, om man hittar en lämplig part som sköter insamlingen. Forststyrelsen sköter offentliga förvaltningsuppgifter och kan därför inte få tillstånd att samla in pengar. En möjlig aktör kan i framtiden vara t.ex. en rekreationsområdesförening som ägs gemensamt av kommunerna. Grundandet av en rekreationsområdesförening, som redan finns i många landskap, har länge varit aktuellt i Egentliga Finland.

Taloustutkimus enkät genomfördes i en internetpanel 25.2–2.3.2020. Enkäten riktade sig till 18–75-åriga invånare i Egentliga Finland.

Mera information