Nyheter

Myrnatur i Noux och Sibbo storskogs nationalparker återställs genom restaurering

Noux nationalpark och Sibbo storskogs nationalpark är stora och mångsidiga områden. Man kommer nu att hjälpa bevara naturen i parkerna genom att iståndsätta områden som under tidigare årtionden dikats för skogsbruksändamål. 

Inom kort dyker grävmaskiner upp i nationalparkerna. De ska fylla ut de gamla dikena. Man har redan tidigare röjt små träd utmed dikena för att grävmaskinen ska kunna ta sig fram. Restaureringarna i Sibbo storskogs nationalpark och Noux nationalpark utförs inom ramen för det EU-finansierade projektet Hydrologi-LIFE, som Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för.

Mångfald av skogskärr 

Arter på myrar drar nytta av restaurering. Nu ska skogskärr i Sibbo storskog restaureras för att få dem i bättre skick. De objekt som restaureras i Noux är huvudsakligen små skogskärr och tallmyrar. Merparten av de områden som kommer att restaureras var ursprungligen blåbärsgrankärr och tallmyrar med getpors. Speciellt skogskärrens växtlighet i de här områdena har förändrats till följd av dikning, och myrarter har fått ge vika för skogsarter. Många skogskärrstyper klassas som starkt hotade i den senaste bedömningen av hotade naturtyper. Skogskärr i naturtillstånd är viktiga ”hotspots” för biologisk mångfald.

– Restaureringen förväntas väcka de tillbakagångna skogskärrsarterna till nytt liv, berättar planerare Helena Lundén vid Forststyrelsen.

Myrarna i området restaureras hösten 2020. Arbetet börjar i Noux d. 6. oktober, och efter två veckor fortsätter grävmaskinen till Sibbo storskog. Den totala arealen för de områden som restaureras i Noux är 65 hektar och i Sibbo storskog 21 hektar.

Arbeten i Noux nationalpark utförs i området mellan tjärnarna Iso-Antias, Lummukas och Poika-Suolikas. I detta område finns inga markerade leder eller andra friluftsanläggningar. De som rör sig i området bör ta i beaktande att de fyllda myrdikena kan vara mycket sanka och besökarna bör hålla sig på säkert avstånd från arbetsmaskinerna.

På en del ställen i Sibbo storskog utförs arbeten däremot också mycket nära friluftsleder. I terrängen finns temporära infotavlor som berättar om arbetena. Speciellt de som rör sig på Hanaböle träsk–Bisaträsk-förbindelseleden och Bakunkärr–Kalkbruket-förbindelseleden bör ta i beaktande att det kan pågå restaureringsarbeten intill stigen.

– Man kan vandra längs stigarna trots arbetena, men det är bäst att låta grävmaskinsföraren veta att man är på plats. Det lönar sig alltså att dra till sig förarens uppmärksamhet till exempel genom att vifta med armarna, säger Lundén.

I projektet ingår också iståndsättning av småvatten och talkon i bägge nationalparkerna. En gång i tiden rätades bäckar i Noux ut med grävmaskin, och nu ska bäckfårorna i två områden återställas i sitt ursprungliga skick. Myrdiken har dämts upp som talkoarbete, och stenar som i tiden avlägsnats ur fåran har lagts tillbaka i den. Talkoarbeten görs ännu detta år åtminstone i Sibbo storskog.

- Det frivilliga talkofolket har varit till stor hjälp i restaureringen av objekt man inte längre kan åka till med grävmaskin. Även talkoarbetarna var nöjda då de fick delta i praktiskt naturskyddsarbete i nationalparkerna, konstaterar Lundén.

Mer information


Forststyrelsens Naturtjänster skyddar och vårdar den ursprungliga och utrotningshotade naturen och skapar friluftstjänster för dem som rör sig i naturen. På vårt ansvar är Finlands nationalparker, naturparker, övriga statens skyddsområden, de norra ödemarksområdena samt många värdefulla kulturarvsobjekt.