Nyheter

Jussarö hamn har iståndsatts

Forststyrelsen har iståndsatt och byggt ut Jussarö hamn i Ekenäs skärgårds nationalpark. I hamnen uppfördes en ny brygga som samtidigt fungerar som vågbrytare. Bryggan innebar att hamnen fick 25 nya båtplatser och möjlighet att förtöja större båtar vid bryggan, framför allt vid svåra vindförhållanden.

I hamnen har tillgången till sötvatten säkerställts genom att skaffa en ny vattenmaskin och underhålla den gamla vattenmaskinen. Även elnätet har förnyats.  Dessutom fick bastubadarna en ny badbrygga och i hamnområdet byggdes en ny torrtoalett. I hamnen monterades även en defibrillator och informationsskyltarna i terrängen förnyades.

Största delen av iståndsättningen utfördes genom finansiering från projektet Sustainable Gateways. Projektet koncentrerades till att förbättra hamninfrastrukturen och utveckla servicen tillsammans med hamnföretagarna. Förnyandet av elnätet genomfördes med medel från statens tilläggsbudget.

”Det är viktigt att förbättra servicen i hamnarna och det ökar även naturens bärförmåga då besökarna styrs centraliserat till platser med god service. Det gränsöverskridande arbetet med Sverige (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län) har varit fruktbart eftersom båda länderna har samma typer av objekt och de som sköter objekten även har liknande utmaningar”, säger Sanna-Kaisa Juvonen, projektchef för projektet Sustainable Gateways vid Forststyrelsen. 

Vad är projektet Sustainable Gateways?

Syftet med projektet är att utveckla befintliga småbåtshamnar på öar i nationalparkerna i kustregionen i Finland och i naturskyddsområden i Sverige. Projektet pågick under åren 2018–2020 och dess totala kostnadsberäkning var 1 730 000 euro.

De hamnar som iståndsätts är Katanpää i Bottenhavets nationalpark, Bodö och Örö i Skärgårdshavets nationalpark och Jussarö i Ekenäs skärgårds nationalpark samt Utö, Nåttarö och Grinda i Stockholms skärgård i Sverige.

I hamnarna utökades bland annat antalet båtplatser. Dessutom byggdes och iståndsattes utrymmen som betjänar besökarna. 

Projektet leddes och genomfördes av Forststyrelsen, Naturtjänster och projektpartner var Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i Sverige och Åbo universitet i Finland. Projektet var en del av Europeiska unionens Interreg Central Baltic-program. Projektet finansierades av Europeiska unionen via projektet och av Egentliga Finlands förbund. 

Mer infomation