Nyheter

I Skärgårdshavet iståndsätts kulturlandskapet på betesön Äspskär med talkokrafter

Den sista etappen av WWF:s talkolägersommar utspelar sig i vågskvalpet kring vårdbiotoperna på betesön Äspskär, som ligger i den östra delen av Skärgårdshavet. På talkot röjs trädbeståndet och kulturlandskapets växter och insekter kommer ut i det fria i allt ljusare förhållanden. Lägret är en del av projektet Kust-LIFE som leds av Forststyrelsen.

Flera personer arbetar i terrängen på sommaren. I bakgrunden stiger rök upp från marken.

Hagskogarna och torrängarna på Äspskär i Kimitoön förbättras som bäst på WWF:s och Forststyrelsens talkoläger. Ön är ett privat naturskyddsområde vars södra halva sattes i skick med talkokrafter av WWF redan på 1980-talet. På lägret, som pågår i en vecka, öppnar man nu upp landskapet på öns norra sida och röjer enar och unga träd på fälten med hjälp av ett tjugotal frivilliga. 

"För att trygga de hotade arternas framtid i vårdbiotoperna måste antalet objekt som vårdas och deras areal ökas mångfaldigt. Målet med talkolägret är att på Äspskär restaurera en större kulturmiljö som hotas av igenväxning så att den lämpar sig för hotade arter. Därefter ansvarar fåren för skötseln av landskapet med sitt bete", säger WWF Finlands programdirektör och lägerledaren Petteri Tolvanen.

Lägret genomförs som en del av Kust-LIFE

Arbetet på Äspskär genomförs som en del av projektet Kust-LIFE som leds av Forststyrelsen. Inom projektet iståndsätts viktiga livsmiljöer vid kusten och i skärgården, såsom solexponerade områden, strandängar, lundar och hagmarker från Bottenviken till Hangö skärgård samt vid Estlands norra kust.

Ön Äspskär har betats i hundratals år och därför har ett stort antal hotade arter bevarats på ön, såsom olika typer av låsbräken, korskovall och färgmåra. På en ö som Äspskär med ett värdefullt artbestånd lönar det sig att ytterligare öka antalet ängar och hagmarker som lämpar sig för hotade och sällsynta arter samt att upprätthålla öppenheten hos tidigare restaurerade ängar och hagmarker", säger Forststyrelsens specialplanerare Esko Tainio.

Skötselåtgärderna bromsar för sin del upp den pågående naturförlusten. Från värdeobjekt som Äspskär kan arterna sprida sig också till andra vårdbiotoper, bland annat till biotoperna som iståndsätts inom Kust-LIFE-projektet och Helmi-programmet. Skötseln stöder också skärgårdens livskraft bland annat genom att bevara traditionella skärgårdslandskap till turisternas glädje och erbjuda en utkomstkälla genom bete.  

I sommar har WWF och Forststyrelsen ordnat talkoläger i Gustavs, Kolari och Hangö. I och med lägret på Äspskär är WWF:s talkolägersommar över för i år. 

”Vi vill tacka alla frivilliga som har knegat till förmån för naturen på sommarens talkoläger, samt naturligtvis ägarna till privata naturskyddsområden för att de erbjudit ett skötselobjekt. De frivilligas arbete har varit en oersättlig hjälp för att främja skyddet av vårdbiotoper och de hotade arterna där", betonar Tainio. 

Mer information

 Life, Natura 2000, Rannikko-LIFE.