Nyheter

Herdejobb delas ut – tillbringa en oförglömlig vecka i naturen

Ansökan till Forststyrelsens Herdeveckor sommaren 2021 öppnar idag (13.1.2021). Intresserade kan ansöka om att få tillbringa en herdevecka mitt i det fridfulla landskapet i en nationalpark eller något annat skyddsområde. Herdeveckorna är en insats för den biologiska mångfalden.

Sökandet efter herdar till sommaren 2021 inleds onsdagen den 13 januari kl. 12 och pågår till följande onsdag den 20 januari kl. 12. Ivriga herdar kan välja mellan 15 olika herdeplatser. Det nordligaste herdestället ligger i Utsjoki vid stranden av Tana älv och de sydligaste i Evois strövområde i Tavastland. Ett nytt erbjudande är Kokko. Kokko stuga ligger i Selkä-Sarvi i Bottenvikens nationalpark, känt för de intagande vårdbiotoperna och sin gamla fiskarby.

Herdarna lottas ut bland sökandena under februari månad. Herdeveckorna är avgiftsbelagda. De inkomster som avgifterna ger används för underhållet och naturvården i områdena.

Beroende på platsen sköter herdarna antingen får, kor eller hästar.Till herdarnas uppgifter hör att förse betesdjuren med friskt dricksvatten, följa djurens allmänna kondition och flytta dem från en färdigbetad fålla till följande. Herdarna bör också räkna djuren varje dag, så att eventuella rymlingar kan fångas in. Om herden så önskar kan han eller hon också delta i andra arbetsuppgifter som platsen eventuellt erbjuder.

Coronasituationen påverkade delvis herdeveckorna sommaren 2020. I år följer Forststyrelsens Naturtjänster med situationen och THL:s anvisningar och agerar därefter.

Vallning för vårdbiotoperna

Med undantag av herdestället i Punkaharju utgörs herdeställena av hotade vårdbiotoper. När djuren som betar på herdeställena äter de vanligaste växterna som klarar sig bättre i konkurrensen, skapar de samtidigt utrymme för mer sällsynta ängsväxter. Utan bete skulle ängarna växa igen och många vackra och sällsynta växtarter skulle försvinna. Bete berikar alltså den biologiska mångfalden. Till skillnad från andra herdeställen är syftet med herdestället i Punkaharju landskapsvård och skydd av ett kulturarvsobjekt.

Herdeveckorna gynnar såväl herdarna, djuren, djurens ägare som den omgivande naturen. De som deltar i herdeveckorna gör det möjligt att bevara värdefulla kulturarvsobjekt, traditionell naturvård och naturens mångfald.

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1 200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena - genom att samordna olika behov och förväntningar.