Nyheter

Haltias nya utställningar presenterar främmande arter

I de två nya utställningarna vid Finlands naturcentrum Haltia granskas ur olika synvinklar hur främmande arter, såsom mårdhund och mink, lever och vilken deras roll är i naturen. 

Mårdhunden.

I Finlands naturcentrum Haltia finns nu två nya utställningar med främmande arter i centrum. Med främmande art avses en art som har spridit sig till ett nytt område med avsiktlig eller oavsiktlig mänsklig hjälp. Främmande arter är skadliga när de hotar den biologiska mångfalden eller tillhörande ekosystemtjänster när de tränger undan andra arter.

”Besökare” är en utställning där vetenskap och konst möts. I centrum av verken som visas i Galleriet i Haltia står främmande rovdjur, såsom mårdhund. Utställningen anknyter till forskningsprojektet vid Helsingfors universitet Vieraspedot luonnossamme: vuorovaikutukset luontaisten lajien ja ihmisen kanssa (Främmande rovdjur i vår natur: växelverkan mellan naturliga arter och människan). Bildkonstnärerna Heli Mäkinen och Tiina Poutanen har gjort utställningens verk i samarbete med forskarna inom projektet. 

Mårdhunden tittar mot kameran i ett sommarlandskap.I Haltias trappgalleri visas naturfotografen Annika S. Lindbloms fotoutställning "Stigmatiserad främling", som berättar om mårdhundarnas liv. Lindblom utexaminerades som naturfotograf år 2018. Som sitt lärdomsprov fotograferade hon under några år mårdhundar från ett skogsgömsle.

I båda utställningarna diskuteras samhällsdebatten kring främmande arter och de främmande arternas roll i naturen ur olika synvinklar.

"Vi presenterar naturen i Finland och vill väcka tankar och diskussion om aktuella frågor i anknytning till naturen både genom våra utställningar och evenemang”, berättar Haltias marknadsföringschef Katja Määttä.

Båda utställningarna visas i Haltia fram till den 5.6.2022. Inträde med Haltias utställningsbiljett.

Mera information