Nyheter

För att stoppa naturbortfall krävs mer omfattande naturinformation och samarbete över sektorsgränserna

Att stoppa naturbortfall är ett mål som delas av många i Finland. För att uppnå målet behöver näringslivet, medborgarna, beslutsfattarna och forskningssamfundet aktuell, heltäckande, exakt och lättillgänglig information om arternas förekomstplatser och naturtypernas placering samt om tillståndet för och förändringarna i den biologiska mångfalden. Grunden för vår naturinformation har byggts upp omsorgsfullt, men den kräver ytterligare förstärkning. Idag är naturinformationen utspridd på olika aktörer och är till många delar bristfällig. Allt material är inte heller öppet tillgängligt eller kan inte samordnas. De centrala producent-, användar- och distributörsorganisationerna för naturinformation föreslår att Finland inleder ett nationellt utvecklingsprogram för naturinformation 2024–2035.  

Efterfrågan på naturinformation är stor 

Aktuell och heltäckande naturinformation behövs inom många olika sektorer i samhället, särskilt i samband med genomförandet av omfattande hållbarhets-, klimat- och mångfaldsmål. Information behövs för att bedöma den egna verksamhetens skadliga och positiva konsekvenser för naturen. Tillförlitlig och heltäckande information behövs på många nivåer i beslutsfattandet, allt från enskilda markägare, företag, myndigheter, kommuner och städer till politiska beslutsfattare.

I Finland ansvarar många olika aktörer för hanteringen av den nationella naturinformationen. Organisationerna utvecklar och administrerar naturinformationen utifrån sina egna utgångspunkter och informationen är inte alltid lätt att samordna. Informationsunderlaget om den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna är dessutom ställvis bristfälligt. Systematisk uppföljning av naturtypernas och jordmånens mångfald saknas nästan helt. 

För att göra naturinformationsmaterial från olika källor lättare att hitta, mer lättillgängliga och mer användbara behövs satsningar på en enhetlig informationshantering i organisationerna. Genom långsiktig utveckling och finansiering av denna utveckling säkerställs också naturinformationens kontinuitet och att informationen är heltäckande. 

Ett tväradministrativt utvecklingsprogram som stöder hela värdekedjan för information

Enligt förslagsberedarna skulle ett långsiktigt, gemensamt utarbetat och målinriktat program peka ut en tydlig riktning och ge ett bra stöd för utvecklingen och upprätthållandet av naturinformationen. Det är viktigt att komma överens om gemensamma mål samt olika aktörers roller i processerna för informationsproduktion och -hantering. Ett officiellt samarbetsorgan skulle fungera som stöttepelare för verksamheten. 

Programmet skulle säkerställa informationsunderlaget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna samt trygga kontinuiteten i de nuvarande uppföljningarna. Genom att bygga upp en enhetlig informationshantering främjas informationens öppenhet och kompatibilitet. Utvecklingen och ibruktagandet av nya metoder effektiverar dessutom uppföljningen och utvärderingen av miljöförändringar. 

De årliga tilläggskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15–20 miljoner euro.

En stark delad vision ligger bakom förslaget 

Förslagets beredare är också medlemmar i koordineringsgruppen för naturinformation, som består av organisationer som producerar, förädlar och använder naturinformation. Idén om en koordineringsgrupp uppstod till följd av behov som identifierats av många olika aktörer. Finlands miljöcentral (Syke) bjöd in intresserade att delta i gruppens verksamhet och för närvarande består gruppen av medlemmar från 16 olika organisationer. 

"Att kombinera information från olika källor till öppna tjänster för att skapa informationsprodukter som betjänar olika instanser, samt att utföra systematiska analyser av förändringar i naturens tillstånd och av orsaker som påverkar dem, är viktiga metoder för att främja dialogen mellan vetenskapen och andra samhällsaktörer", säger Petteri Vihervaara, forskningsprofessor vid Syke och ordförande för koordineringsgruppen.

Detta förslag har beretts av: 

Finlands miljöcentral
Naturresursinstitutet 
Miljöministeriet 
Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsens Naturtjänster 
Naturhistoriska centralmuseet Luomus 
Helsingfors universitet 
Lantmäteriverket 
Geologiska forskningscentralen
Finlands skogscentral
Statistikcentralen 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Mer information