Nyheter

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade

Finlands miljöcentral, miljöministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster, Geologiska forskningscentralen och  Naturresursinstitutet informerar

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattensområden vid den finska kusten har nu för första gången sammanställts.

Områdena, som sträcker sig från Finska viken till Bottenviken, är viktiga särskilt för mångfalden av arter och naturtyper och för den hotade och unika natur som finns där. Även områden med rik geologisk mångfald och områden i naturtillstånd finns med.

”Den finska kusten har en mängd olika naturvärden under vattnet. Valet av de viktigaste områdena är utmanande. Därför tillämpades kriterierna för identifiering av ekologiskt eller biologiskt signifikanta marina områden från FN:s konvention om biologisk mångfald vid beskrivningarna av områden”, berättar forskaren Juho Lappalainen vid Finlands miljöcentral, som ledde arbetet.

”Informationen kan utnyttjas bl.a. vid placeringen av vindkraftverk, vid beviljandet av tillstånd för byggprojekt och vid utvecklingen av nätverket av skyddsområden”, berättar Penina Blankett, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet. 

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) har beskrivits i samarbete med ett stort antal havsmiljöexperter, baserat på omfattande mängder data och litteratur. Omkring 50 experter från över tio olika organisationer var involverade i arbetet. Målet var att ta fram en beskrivning av de viktigaste undervattensmiljöerna till stöd för havsplaneringen.

För områdesavgränsningarna användes huvudsakligen data om vattenväxter, makroalger, ryggradslösa djur, Östersjöns naturtyper samt lekområden för fisk, som samlats in inom programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU). I beskrivningarna nämns även naturvärdena i viktiga fågel- och sälområden och i kustens terrestra naturtyper, men dessa har inte beaktats vid avgränsningen av områdena. 

”Som EMMA-områden utsågs endast områden som blivit tillräckligt noggrant karterade. I framtiden då vi har tillgång till mera karteringsdata är det alltså möjligt att identifiera och beskriva nya EMMA-områden”, betonar Lasse Kurvinen från Forststyrelsens Naturtjänster som deltagit i planeringen av forskningen.

”EMMA sammanför den enorma datamängd som samlats in i samband med VELMU-karteringarna i över ett årtionde med havsmiljöexperternas lokalkännedom i ett lämpligt format för områdesanvändningsplaneringen”, konstaterar VELMU:s koordinator, forskningsprofessor Markku Viitasalo från Finlands miljöcentral. 

Informationen om EMMA-områdena har sammanställts i form av ett enkelt GIS-material och områdesbeskrivningar. 

  • Rapport: Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) (Länk till HELDA)
  • GIS-materialet tillgängligt på begäran på adressen syke.velmudata@ymparisto.fi tills informationen blir tillgänglig i tjänsten med öppna data under mars 

Finlands alla 87 EMMA-områden.

Nylands EMMA-områden.