Nyheter

Finansieringen av Forststyrelsens Naturtjänster ökar snabbt sysselsättningen  – 658 årsverken på olika håll i Finland

Forststyrelsens Naturtjänster har under innevarande regeringsperiod fått tilläggsfinansiering som har en betydande sysselsättningseffekt: 658 årsverken när arbetena genomförs. År 2021 används 31 miljoner euro för köp av tjänster och entreprenader. Finansieringen stöder den så kallade gröna övergången, som utgör grunden för EU:s stimulansfinansiering. Dessutom sker en kontinuerlig ökning av de positiva effekterna av besökarnas spenderande av pengar i omnejden av naturobjekten. År 2020 uppgick de till uppskattningsvis 371 miljoner euro. Naturobjekten har också en betydande inverkan på folkhälsan, som uppskattas till 396 miljoner euro/år.   

Finansieringen av Naturtjänsterna har både snabba och indirekta sysselsättningseffekter 

Under innevarande regeringsperiod har Forststyrelsens Naturtjänster fått sammanlagt cirka 61 miljoner euro i särskild finansiering för investeringar i naturskydd och användning av naturen för rekreation. Av det här har man styrt 

  • cirka 55 miljoner till miljöministeriets objekt 
  • nästan 6,5 miljoner euro till jord- och skogsbruksministeriets objekt 

Den totala sysselsättande effekten för anslagen är sammanlagt 658 årsverken när arbetena genomförs, varav 

  • den direkta sysselsättningen under genomförandetiden är 438 årsverken 
  • den indirekt sysselsättningen under genomförandetiden är 219 årsverken 

Cirka 39–45 miljoner euro av ovannämnda finansiering riktas till köpta tjänster, vilket sysselsätter cirka 279–321 årsverken inom företag. I år används 31 miljoner euro för att köpa entreprenader och tjänster. 

Nationalparkernas inverkan på den lokala ekonomin ökar kontinuerligt även i förändringens tid 

Antalet besök i nationalparkerna har fördubblats på tio år. Besökarnas spenderande av pengar inom den lokala ekonomin har däremot nästan tredubblats. Nationalparksbesökarnas inverkan på den lokala ekonomin har 2020 uppskattats till 257 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 17 procent jämfört med 2019. De lokala ekonomiska effekterna för alla 60 objekt som följdes upp uppgick till uppskattningsvis 371 miljoner euro. Det som är anmärkningsvärt är att de lokala ekonomiska effekterna ökade 2020 trots att man inte hade internationella turister. 

Forststyrelsen beräknade inte de objektspecifika effekterna på den lokala ekonomin 2020, eftersom man på grund av coronapandemin inte i stor utsträckning kunde göra besökarundersökningar som ligger till grund för beräkningarna. Däremot kunde man utifrån kalkylerna från tidigare år och utvecklingen av antalet besök göra en bedömning för 2020 av hur besökarnas spenderande av pengar påverkar ekonomin och sysselsättningen i omnejden. 

Omfattande folkhälsofördelar 

Enligt besökarundersökningar som Forststyrelsen genomförde 2016–2020 upplever 87 procent av besökarna att besöket har haft ganska eller mycket stor inverkan på hälsan och välbefinnandet (4,35 på skalan 1–5). Enligt olika undersökningar korrelerar besökarnas egen bedömning av inverkan på välbefinnandet väl med den uppmätta inverkan på välbefinnandet. 

Besökarna bedömde att effekterna för hälsan och välbefinnandet motsvarade ungefär 100 euro per besök*. Riktgivande kan man till exempel uppskatta att värdet på folkhälsan är sammanlagt cirka 396 miljoner euro utifrån alla besök i Finlands nationalparker år 2020. 

*100 euro är medianen för svaren, dvs. det mittersta värdet. 

Stabil basfinansiering uppmuntrar företagare att utveckla sin näringsverksamhet 

Investeringar som gjorts under denna regeringsperiod gynnar dock på lång sikt endast om finansieringen av skötseln av nätverket av skyddsområden förblir stabil och på en tillräcklig nivå. I regeringsprogrammet har man kommit överens om en permanent höjning av nivån av basfinansieringen för Naturtjänsterna, som planeras till 9,5 miljoner euro 2021.
 
Det är nödvändigt att hålla en permanent höjning av nivån under de kommande åren så att Naturtjänsterna kan hålla terrängtjänsterna på en god nivå utan att en ny reparationsskuld uppstår. Till den kraftiga ökningen av efterfrågan hör också förväntningarna på att tjänsterna ska öka och bli mångsidigare samt att kvalitetsnivån ska höjas. Därför är också finansieringen av nyinvesteringar viktig i fortsättningen. Det är också viktigt att säkerställa att den biologiska mångfalden i skyddsområdena kan förbättras även under de kommande åren.  

En tillräcklig och stabil finansiering för såväl användning av naturen för rekreationsändamål som naturvårds- och restaureringsarbeten möjliggör att företagare från turistföretag till maskinentreprenörer vågar lita på sina framtida sysselsättningsmöjligheter och i och med dessa vidta och utveckla åtgärder.