Nyheter

Bete hjälper till att bekämpa förlusten av biologisk mångfald och upprätthåller värdefulla vårdbiotoper – välkommen att besöka naturbetesmarken på Lövön den 18 juni

Betande djur på naturbetesmarker upprätthåller ängar, torrängar, hagmarker och andra vårdbiotoper. De tryggar livsbetingelserna för många arter och upprätthåller historiskt värdefulla kulturlandskap. 

På den nationella Naturbetesdagen den 18.6 firas naturbetesmarkerna och deras vårdare – de betande djuren - som tillsammans gör ett värdefullt naturvårdsarbete. Under temadagen kommer flera betesdjursägare att ordna öppna gårdar evenemang runt om i Finland. Naturbetesdagen arrangeras i samarbete med Forststyrelsen, Naturbeteskött producenterna r.f., Natur- och viltvårdsstiftelsen, WWF, Maa- ja kotitalousnaiset och ProAgria.

Vårdbiotoper är artrika miljöer som formats av traditionell boskapsuppfödning. De utgör livsmiljöer för bland annat många växt-, fjärils-, och skalbaggsarter. Dessa livsmiljöer hotas av igenväxning eftersom den traditionella betesgången har upphört: från 1960-talet till idag har redan över 90 procent av vårdbiotoperna försvunnit.

Öppen hage vid havet.
 

Välkommen att bekanta dig med naturen och naturvården på Lövön i Lovisa

På naturbetesdagen lördagen den 18 juni kl. 10-12.30 är det möjligt att bekanta sig med de mångsidiga strandängarna på Lövön i Lovisa. I evenemanget som är öppet för allmänheten och representanter för media berättar Nilla Salonen, ägare av betesdjuren och Martina Reinikainen, skyddsbiolog på Forststyrelsens Naturtjänster, om vårdbiotoperna på Lövön och skötseln av vårdbiotoper på naturskyddsområden.

Anmäl dig till evenemanget senast torsdagen 16.6. Man kan anmäla sig via denna länk (link.webropolsurveys.com)

De anmälda kommer att få en mer detaljerad startadress och schema. Transport till ön och tillbaka till fastlandet (en kortare sjöresa) sköts av ägaren till de betande djuren. Deltagarna uppmanas att ta med egna flytvästar. Det finns en väderreservation för evenemanget - vid blåsigt väder går det inte att ordna transport till ön. Gårdsprodukter säljs vid evenemanget.

Bete motverkar igenväxning på Lövön

Naturskyddsområdet på Lövön är ett av flera naturskyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen och där mark utarrenderas för betesbruk. Naturen på ön är omväxlande från öppna stenstränder och artrika havsstrandsängar till lundskog och grandominerad moskog.

”Vårdbiotoperna på Lövön lämpar sig väl som betesmarker för får på grund av att områdena är trygga och mångformiga. Som ras trivs Ålandsfåren mycket bra på naturbetesmarker, då fåren erbjuds en stor variation av örter samt löv från träd och buskar att äta. Det har varit fint att följa med hur betet förändrar omgivningen och höra att det kan ha en positiv effekt på de värdefulla arterna på strandängarna, berättar Nilla Salonen, ägare till betesdjuren.

Lövön har en intressant historia och har tidigare fungerat som fiskebas och lotsö. På 1800-talet bodde som bäst sju lotser och deras familjer permanent på ön. Omgivningen på ön - som även fungerat som bas för försvarsmakten - var tidigare väldigt öppen, enligt lokalbefolkningen. I och med att betet och den traditionella markanvändningen på ön upphörde, började markerna växa igen. Igenväxning och utarmning av artmångfalden förhindras genom bete. Idag används ön förutom som betesområde även för naturturism och rekreation. Särskilt personer som är intresserade av fåglar och insekter besöker ön.

Lumovoimaa-projektet strävar till att hämma förlusten av artmångfalden tillsammans med lantbruksföretagare

Lumovoimaa för lantbruksföretagare i Nyland (metsa.fi) är ett projekt som utförs i samarbete mellan Forststyrelsens Naturtjänster och ProAgria Etelä-Suomi ry/Lantbruks- och hushållskvinnorna. Målet med projektet är att öka skötseln av vårdbiotoper på naturskyddsområden, samt att i samarbete med boskapsägare hitta hållbara sätt att utveckla företagsverksamheten.

”I projektet besöker vi betesmarker och ordnar diskussionstillfällen om skötseln av vårdbiotoper och arrendering av betesmark på naturskyddsområden. Det praktiska utförandet av skötseln på naturskyddsområden kräver ofta kunskap och ett nära samarbete mellan parterna för att till exempel på bästa sätt kunna beakta hotade arter och naturtyper. På hösten är det meningen att hålla en workshop om produktifiering av skötseln av vårdbiotoper. Vi belyser det värdefulla arbete som lantbrukare gör för hotade arter och naturtyper, samt det mervärde som arbetet på naturskyddsområden kan bidra med för företagsverksamheten. Med effektivt samarbete når man kostnadseffektivt slutresultat”, förklarar Reinikainen, som är projektchef i Lumovoimaa.

Lantbruksföretagare kan få stöd för skötseln av naturbeten genom lantbrukets miljöavtal. Naturskyddsområdenas ängar och hagmarker är ofta värdefulla specialobjekt, som intresserar företagare. De kan även erbjuda möjligheter för resemålsinkomster och marknadsföring av produkter.

 Projektet finansieras av NTM-centralen i Nyland genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.