Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Tegelbruksbacken-Norrfjärden 

Tegelbruksbacken. Bild: Forststyrelsen/Lena Wargen
Tegelbruksbacken-Norrfjärdens läge i Finland.
Österbotten
Kristinestad (www.visitkristinestad.fi)
Areal 16 km², Natura 2000-område 1998
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Du kan ladda ner broschyren över området och printa ut den. Broschyren finns också tillgänglig på Kristinestads turistbyrå.

Tegelbruksbacken-Norrfjärden ligger i Kristinestad, i Syd-Österbottens kustområde som hör till Österbottens yngsta landområden som sist har stigit upp ur havet. I Tegelbruksbacken-Norrfjärden finns två markerade naturstigar. Området lämpar sig mycket bra såväl för några timmars närrekreation som för heldagsutflykter.

Tegelbruksbacken-Norrfjärdens landskap växlar från strandlundar vid Tjöckåns mynning till öppna ängar och åkermarker samt barr- och blandskogsholmar. Den största delen av området hör till Natura 2000-nätverket, och Tegelbruksbackens betesmarker är värdefulla kulturmiljöer. Under flera århundraden har Tegelbruksbacken utgjort betesmark för kor och hästar, och området är ett gott exempel på hur betesgång har gett upphov till ett halvkulturlandskap, där torra och friska ängar varierar med varandra.

Till Norrfjärden-området hör utöver Tjöck ås mynning och fjärden även granskogsområdet, beteshagen samt gamla åkertegar som är belägna på norra sidan av fjärden. För naturens mångfald är de näringsrika, översvämningspåverkade holmarna och strandskogarna vid Tjöck ås strand speciellt viktiga.

Läs om områdets evenemang.

Nyheter från Tegelbruksbacken-Norrfjärden

Senaste uppdatering 2013-06-11
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100