Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Öjen 

Öjen. Bild: Tuija Warén
Öjens läge i Finland
Österbotten
Vasa (www.vasa.fi)
Areal 26 km², Natura 2000 -område (1998)
Området förvaltas av Forststyrelsen

Öjens gammelskog är ett för Västra Finland exeptionellt stort gammelskogsområde. Största delen av skogen består av gammal grandominerad barrskog, som ställvis är försumpad. På området finns en markerad naturstig med informationstavlor som berättar om områdets natur, läkeväxter och folktro. Öjen finns nära Vasa centrum och lämpar sig bra för dagsutflykter.

Öjen hör till Natura 2000 -nätverket och ingår dessutom i skyddsprogrammet för gamla skogar. Här finner man omväxlande naturtyper, från lundar på stränderna till karga berghällar med tallar, där de äldsta träden är nästan 200 år gamla. Det har förflutit flera årtionden sedan senaste avverkning, vilket medfört en stor artrikedom av tickor.

Senaste uppdatering 2013-09-05
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100