Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Naturen i Lauttavaara 

Trots att Lauttavaara-området är mycket litet till arealen är naturen mångsidig. Omgivningens karaktär varierar från ekonomiskog till gammal skog som befinner sig nästan i naturtillstånd samt från kala berg via små myrar till frodiga kärr i bäckdalar. Det finns få vattendrag, endast Kuikkapuro som strömmar i områdets södra del. Skogarna sköts enligt nutida skogsbruksmetoder. En del av området är helt fredat från skogliga ingrepp.

Berggrunden utgör jordens äldsta geologiska formation. © Tuula HeikkinenBerggrunden - en hård botten

Berggrunden i området består av gnejs-granit. Till åldern är den 2700-2800 miljoner år gammal och utgör därmed jordens äldsta geologiska formation. Jordarten ovanpå berget består av sandmorän. Naturstigens högsta ställe befinner sig 210 m över havet (cirka 50 meter ovanför den närliggande Lammasjärvis yta). Då man befinner sig på naturstigens lägsta punkt längs Kuikkapuro befinner man sig 180 meter ovanför havet.

Ekonomiskog och gammal skog

Största delen av området består av varierande blandskog. Enligt vegetationstyp hör området till största delen av frisk mo, men det finns också små inslag av andra typer. Trädbeståndet är i medeltal 140 år gammalt.

En del av området består av gammal skog i nästan naturtillstånd, där man endast fällt några enstaka träd. Träden växer tätt, består av många olika arter i olika åldrar. Det finns också mycket död ved av olika trädslag och i olika förmultningsskeden.

En myr i skogens famn

Det är knappt om myrar i Lauttavaara. På västra sidan av Kivelä ödelagda gård längs stigen finns en liten tallmyr med tätt trädbestånd. I områdets sydvästra del vid sidan av stigen finns en större tallmyr. Kuikkapurodalen består av grandominerade kärr. På kalberget finns några fördjupningar dit smält- och regnvatten samlas och möjliggör en tillväxtgrund för vitmossa. Även fördjupningarna bildar ett slag av myrar.

Kuikkapuro. © Tuula HeikkinenKuikkapuro

Bäcken Kuikkapuro börjar i tjärnen Iso Kuikkalampi och rinner efter 2 km ut i Porolahti i sjön Lammasjärvi. Höjdskillnaden på sträckan är 29 meter. Enligt nuvarande skogsvårdsanvisningar bör sådana bäckdalar som är i naturtillstånd skötas så att deras tillstånd inte får försämras.

Livet i Lauttavaara

Det är sällan man lyckas få syn på däggdjur men förekomsten av dem kan konstateras med hjälp av spår och spillning. I området rör sig regelbundet skogsvildren och älg samt räv, hare och ekorre. Mindre däggdjur representeras av bl.a. näbbmöss och sorkar. I området finns också ett mångsidigt fågelbestånd.

Senaste uppdatering 2011-06-08
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100