Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Seitseminen 

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

 • Seitseminen naturum café
  • ordnar också måltider på beställning
  • Öppet

Eldplatser och kokskjul

 • Vid lägerelden. Bild: Timo NieminenKulomäki, naturum: kokskjul, eldplats 150 m längre bort, ved i kokskjulet
 • Iso-Kivijärvi: eldplats
 • Honkaniemi: eldplats
 • Kirkaslampi: kokskjul
 • Koverolampi: eldplats
 • Haukilampi: eldplats 
 • Jokiristi: eldplats
 • Liesijärvi: eldplats och skärmskydd
 • Kirkas-Soljanen: kokskjul och eldplats
 • Saari-Soljanen: kokskjul och eldplats

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld ens på eldplatserna.

Dricksvatten

 • På ytterväggen på cafésidan i Kulomäki finns det en vattenkran.
 • Vid Kovero finns det brunnar. Brunnsvattnet måste rena innan man dricker det.
 • På nordsidan av Soljanen finns det en källa. Vatten måste rena innan man dricker det.
 • På Kirkas-Soljanen finns det brunnar: vattnet är drickbart. 
 • På Pitkäjärvi finns det brunnar. Obs! Vattnet i brunnen är grumligt och kan ha lite järnsmak, men det är helt drickbart.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem för sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall vid eldplatserna. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

På nationalparken finns det en torrtoalett i samband med varje tältningsområde och eldplats. Dessutom finns det torrtoalett vid Kovero kronoskogstorp och Pitkäjärvi skogsstuga. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I Seitseminen nationalpark finns det fem avgiftsfria tältningsområden. De är utrustade med: en eldstad med stockring, ett vedlider, en yxa samt ett utetoalett. Tältningsområdena ligger i

 • Haukilampi,
 • Koverolampi, 
 • Jokiristi,
 • Liesijärvi och
 • Kirkas-Soljanen.

Det finns också skärmskydd på Liesijärvi.

Nära nationalparken finns skärmskydden på Teerilampis södra ända och på Rysäslampis södra strand. Dessa skärmskydd förses inte regelbundet med ved.

Lägerskolgården

Kortesalo lägerskolgård hyrs till alla. Kortesalo är en gammal skogsväktargård. Reservationer och förfrågningar: Seitseminen naturum, tfn. 0205 64 5270.

Husvagnar och -bilar

I Seitseminen nationalpark finns det två parkeringsplatser, Kovero och Saari - Soljanen, där det är tillåtet att övernatta i husvagnar och -bilar. På parkeringsplatserna finns det inte elanslutning el.dyl. specialservice för karavanare.

Hyresstugor

Pitkäjärvis stuga, som ligger i nationalparken hyrs från början av maj till slutet av november. Förfrågningar och reservationer Seitseminen naturum, tfn 0205 64 5270.

I närheten av Seitseminen nationalpark finns också Teerilampi hyresstuga för 10 personer. Utrustningen består av vedspis, oljelampor och bastu.

Övernattning i omnejden

 • Man kan göra förfrågningar om omnejdens övernattningsmöjligheter på Seitseminen naturum samt Ylöjärvi (www.ylojarvi.fi, på finska) och Ikalis (www.ikaalinen.fi, på finska) kommunkontor och Parkano (www.parkano.fi, på finska) stadskontor.
 • I nationalparkens södra del, finns det möjlighet till övenattning i Seitsemisen torpat (seitsemisentorpat.net, på finska och på engelska). Sydänharju hus finns längs med Sisätöntie, som går från Kovero kronoskogstorp.
 • I nationalparkens södra del finns det möjlighet till övernattning på Särkilammis bärgård (www.sarkilammi.fi, på finska).
 • Strax söder om nationalparken finns det möjlighet till övernatting i Jaulis stuga (www.jaulinkampat.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

Höjdskillnaderna är små på Seitseminenområdet: terrängen är jämn och ställvis kuperad. Naturumet och dess gårdsplan, Pitkäjärvi skogsarbetarstugas gårdsplan samt Multiharju naturstigs östra del är tillgängliga med rullstol. I naturumet finns det en handikappanpassad WC. Den hinderlösa delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett kokskjul och en torrtoalett för rörelsehindrade. Det finns en torrtoalett för rörelsehindrade i Kovero kronoskogstrop parkeringsplats.

Övrig service i omnejden

 • I Parkano, 20 km från Seitseminen, finns det ett servicecenter. Även Kuru, 26 km från Seitseminen, har en liten tätorts service.
 • Närmaste bränsledistribuering finns i Parkano.
Senaste uppdatering 2014-04-09
Varningar

Obs!

Brunnsvattnet kan användä efter kokning i Kovero. På nordsidan av Soljanen finns det en källa. Vatten måste koka innan man dricker det.

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100