Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

De hemlighetsfulla jungfrudanserna 

Jungfrudansen på Svartviran i Östra Finska vikens nationalpark är ett betydande fornminne på riksnivå. Bild: Hannu OrmioJungfrudans är ett hemlighetsfullt namn och hemlighetsfulla är även dessa stenlabyrinter, som man trodde att jättarna skapade. Labyrinterna är konstruerade av stenar, i storlek av ungefär ett människohuvud, som bildas av inom varandra varande stensättningar. I sin enklaste form är jungfrudanserna spiralformade. Även om de är labyrinter, kan man inte gå vilse i stencirklarna, eftersom det i en korrekt gjord jungfrudans endast går att komma en väg från ingången till centrum och vice versa.

Jungfrudanser är fornlämningen som i Finland finns längs kusten och i skärgården. Det finns speciellt många i Vasatrakten. De äldsta jungfrudanserna kan härstamma från vikingatiden och byggsättet har bevarats åtminstone ända till 1800-talet. De gamla jungfrudanserna har ännu efter det använts som lekplatser, men hade de från början ett annat ändamål?

Européernas gemensamma fornberättelse?

Labyrintmodellen har hittats sedan årtusenden tillbaka i antikens Grekland. Senare har det även till oss förts vidare en sägen om en labyrintartad gångkonstruktion, en hjältes vandring till dess skrämmande centrum, om att övervinna ett monster och att hitta vägen tillbaka. Labyrintmönster kan hittas på olika håll i Europa ristade i bergsväggar, byggda av jordvallar eller som prydnadsmönster på byggnader eller kärl. Sägnen blev kanske känd i Norden redan under vikingafärderna. Kristendomen bringade nytt innehåll i det gamla mönstret, det blev en symbol för djävulen eller övervinnande av svårigheter, som målades även i finska kyrkor under medeltiden. Labyrintfiguren är känd även i Amerika, Indien och Asien, men på olika håll i världen har den sannolikt utvecklats självständigt utan gemensamt ursprung.

Det finlandssvenska namnet på våra stensättningar, jungfrudans, påminner om grundorsaken till att våga gå in i labyrinten: det är kvinnan bakom allt. Ett monster hade fångat en jungfru som måste befrias. Senare blev labyrinterna barnens och ungdomarnas lekplatser och jungfrudansen fick nya innebörder. Nordiska forskare har gissat, att trojaborgar i Skandinavien också har kunnat höra ihop med fruktbarhetsriter.

Landskapsarkeolog Pentti Risla har skrivit om de fascinerande trojeborgarna: tidskriften Skärgård, nr 1 - 2/2001.

Senaste uppdatering 2012-10-17
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100