Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Förhistoriska boplatser i Leivonmäki 

Livet under stenåldern

I Leivonmäki nationalpark har man hittat tecken på förhistorisk bosättning och liv. I närheten av Rutajärvis strand har man hittat två boplatser från stenåldern och dessutom på Kulopalonkangas och på Joutsniemis östra strandbrink en grupp stenrösen, vars ålder man inte ha kunnat bestämma.

… och under bronsåldern

Harjulahti badstrand bredvid nationalparken har man hittat en forntida boplats. Med lekmannens ögon är det svårt att upptäcka spår efter fornbosättning. På jordytans söndriga ställen har man hittat talrika kvartsaggregat, bitar av lerkärl och brända benbitar. Kvartsaggregat är det vanligaste tecknet på förhistorisk bosättning; kvarts är lätt att finna, och det är lätt att bearbeta eftersom det spjälks. Kvartsaggregat är avfall, som bildats då man har framställt små föremål genom hackning, så som eggar och skrapverktyg. Ur de brända benflisorna kan man undersöka, vilka djurarter man ätit på platsen. Obränt ben bevaras oftast inte i Finlands jordmån, men brända ben kan bevaras t.o.m. tusentals år. Bitarna av lerkärl som hittats på platsen torde härstamma från bronsåldern (1500-500 f.Kr.), men platsen kan ha varit bebodd även tidigare.

Det har inte gjorts några arkeologiska grävningar på boplatsen, så dess exakta storlek är inte känd. Stället ligger på en sandmo på Rutajärvis strand. Sjöns vattennivå har troligen varit tämligen oförändrad i tusentals år, från förhistorisk tid fram till 1800-talet, då vattenytan sänktes ca 4 meter. Baserat på läget och fynden är det frågan om en s.k. fångstkulturplats, för vilka vattnets närhet samt torr och behaglig jordmån är karakteristiska. Befolkningen livnärde sig på jakt, fiske och samling. Platsen är skyddad enligt fornminneslagen (295/1963) som ett fast fornminne. Det är förbjudet enligt lagen att plocka fynd med sig, gräva i jorden och all övrig verksamhet som skadar fornlämningarna.

Senaste uppdatering 2011-01-20
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100