Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Europeiska unionen – storprojekt skyddar våra mest värdefulla myrar och små vattendrag

2017-08-24

Myrar och våtmarker som flödar över av naturrikedomar medför många fördelar för det finska folket. Rent vatten är ett livsvillkor för oss alla och bärskogarna, de fina viltmarkerna och fågelvattnen är till glädje för många. Nu är målet att skydda vårt lands myrar, bäckar och fågelvatten med ett historiskt omfattande projekt.

Tranbär i skogsnaturen i Salamajärvi nationalpark i Mellersta Österbotten. Bild: Maija Mikkola / Forststyrelsen

Projektet stöder myr- och vattenmiljöer som under de senaste decennierna har blivit starkt hotade, framför allt genom att dämma upp diken och bäckar, restaurera värdefulla fågelsjöar som växer igen och se till att viktiga myrar skyddas. Samtidigt förbättras översvämningsskydd och vattenkvaliteten samt viltmarkerna.

Europeiska unionen finansierar 60 procent av projektet Hydrologi-LIFE, vars budget uppgår till nästan nio miljoner euro. Det historiskt omfattande projektet använder medlen bland annat till att restaurera mer än 5 000 hektar myrmark och 34 km bäckar, det vill säga återställa dem närmare sitt ursprungliga skick.

"Pengarna tas till vara i de restaurerade myrarnas torv. Projektåtgärderna medför fördelar både nu och under de kommande hundra åren i Finland", sammanfattar projektchef Tuomas Haapalehto. "Genom att återställa myrarnas naturliga vattenförråd förbättras översvämningsskyddet och höjningen av vattenståndet tryggar torvens funktion som kollager, det vill säga bromsar upp klimatförändringen på lång sikt. Kostnaderna för vattenvården minskar när vi utvecklar nya, mer kostnadseffektiva metoder för samordning av restaureringsåtgärderna och iståndsättningsdikningen i våra ekonomiskogar."

Arbetet med att dämma upp diken, driva virke och restaurera bäckar medför sysselsättning för tiotals entreprenörer på olika håll i landet. Projektet samlar dessutom in data om objektens status och arter, samt informerar om myrarnas och våtmarkernas betydelse på nya sätt, såsom med en virtuell naturstig.

Samarbetspartner ger nya metoder och fördelar

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster, som får stöd av nio samarbetspartner.

Chefen för hållbar utveckling Antti Otsamo vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab berättar att Forststyrelsen med hjälp av projektet för sin del sörjer för att trygga mångfalden på statens marker:

"Genom att dämma upp dikena i skyddsområdenas utkanter tryggar vi livsmiljön för myrarnas värdefulla arter inom skyddsområdena. Ett viktigt mål för statens mångbruksskogar är också att förvalta viltbestånden. Restaurering av utdikade myrar är ett effektivt sätt att förbättra hönsfåglarnas habitat. De här myrarna är inte lönsamma med tanke på virkesproduktionen. Restaureringen av dem är alltså ett mycket kostnadseffektivt sätt att trygga naturvärdena, men också de fördelar som myrarna medför för alla som använder statens skogar."

Tapio Oy och Finlands skogscentral deltar i utvecklingen av metoder för att beakta objekt som behöver restaureras i samband med iståndsättningsdikning.

"Arbetet främjar vattenvården. Samtidigt tryggas myrarnas mångfald och exempelvis rekreationsvärdet till en betydligt lägre kostnad än tidigare, vilket naturligtvis intresserar många markägare och yrkesfolk inom skogsbranschen", säger Samuli Joensuu, expert på vattenvård vid Tapio Oy.

Naturresursinstitutet utreder för sin del hur befolkningen som är bosatt i närheten av skyddsområdena och rekreationsanvändarna förhåller sig till restaureringen. Med hjälp av informationen kan man beakta rekreationsanvändarna bättre än tidigare och utveckla restaureringens kostnadseffektivitet.

Professor Anne Tolvanen vid Naturresursinstitutet påpekar att det här är speciellt viktigt även ur markägarnas synvinkel: "I Finland finns ju miljontals hektar utdikade myrar och ett alternativ med tanke på myrarnas fortsatta användning är just restaurering – i synnerhet för de 800 000 hektar utdikade myrar där virkesodling inte är ett ekonomiskt lönsamt alternativ."

Professor Janne Kotiaho vid Jyväskylä universitet betonar betydelsen av långsiktig uppföljning. Utan uppföljning är det svårt att få tillförlitlig information om de långsamma förändringarna i miljön:

"Projektets mångsidiga, långsiktiga uppföljningsstudier ger värdefull information om hur man med hjälp av restaurering kan trygga myrnaturens mångfald, förbättra vattenkvaliteten och bromsa upp klimatförändringen. Genom att dra nytta av studiedesignen från ett tidigare prisbelönt EU-projekt uppnår vi under projektperioden en tidsserie på nästan 20 år, som är unik även internationellt sett. Utan nära samarbete mellan forskarna och de som utför restaureringsarbetet skulle det vara stört omöjligt att åstadkomma den här typen av riksomfattande studiedesign och långsiktig uppföljning. Samarbetet garanterar också att restaureringsmetoderna utvecklas kontinuerligt och att resultaten utnyttjas i den praktiska verksamheten."

Info: Hydrologi-LIFE:

  • Projekt som delfinansieras av EU:s fond LIFE Natur, med centralt mål att skydda naturvärdena i Natura 2000-områden 
  • budget 8,874 miljoner euro, av vilket 60 procent är EU-finansiering
  • projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster
  • Samarbetspartner NTM-centralen i Norra Savolax och Mellersta Finland, Finlands skogscentral, Tapio Oy, Naturresursinstitutet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet, Forststyrelsen Skogsbruk Ab
  • projektperiod 1.8.2017–31.12.2023
  • 103 objekt på olika håll i Finland, se karta (pdf, www.metsa.fi)
  • åtgärder bl.a. restaurering av 95 myrar (ca 5 000 ha), restaurering av 34 km bäckar, höjning av vattenståndet i 14 sjöar, anskaffning av två värdefulla myrområden, omfattande uppföljning av åtgärderna samt utveckling av hjälpmedel för kommunikation

Mer information:

  • karta (pdf, www.metsa.fi) samt förteckning (pdf, pä finska, www.metsa.fi) över projektobjekten  

Natura 2000 EU LIFE